TECHNOLOGY PARTNERS jest interdyscyplinarnym Instytutem Badawczym posiadającym status Centrum Zaawansowanych Technologii przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w opracowywaniu, prowadzeniu i koordynacji złożonych interdyscyplinarnych projektów B+R. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej i transferu technologii, szczególnie w takich sektorach jak aeronautyka, lotnictwo, motoryzacja i odnawialne źródła energii.

TECHNOLOGY PARTNERS było aktywnym uczestnikiem – jako koordynator lub partner projektu – europejskich Programów Ramowych, 7. PR UE oraz H2020, jak również programów krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, finansowany z Funduszy Strukturalnych, oraz program DIALOG uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz projektów finansowanych przez EASME I DG MOVE; prace B+R realizowało również bezpośrednio na zlecenie klientów przemysłowych. Wszystkie projekty realizowane były we współpracy z wieloma zagranicznymi partnerami z Europy i całego świata.

TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem szeregu stowarzyszeń europejskich, w tym European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) oraz Knowledge4Innovation (którego jest członkiem-założycielem).

www.technologypartners.pl

TECHNOLOGY PARTNERS prowadzi prace badacze związane z usuwaniem lodu od 2015 r., skupiając się na opracowywaniu innowacyjnych powłok oraz innowacyjnym podejściu do symulacji i modelowania. Główne obszary badań dotyczyły projektowania i wykonywania lodofobowych powierzchni (np. powłok polimerowych, metalowych i hybrydowych) o ulepszonych funkcjonalnościach, przygotowania powierzchni poddanych obróbce laserowej, oraz autonomicznemu wykrywaniu i energooszczędnemu usuwaniu nawarstwionego lodu z zastosowaniem inżynierii powierzchni fal akustycznych o częstotliwości w skali MHz.

Wśród przeprowadzonych projektów znajdują się:

 • PHOBIC2ICE – “Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft” (2016-2019, https://cordis.europa.eu/project/id/690819)
 • SOUNDofICE – “Sustainable Smart De-Icing by Surface Engineering of Acoustic Waves” (2020-2024, https://cordis.europa.eu/project/id/899352), w programie H2020.

TECHNOLOGY PARTNERS jest Koordynatorem projektu.

Jest także liderem WP „Wytworzenie i testowanie powłok”, odpowiadając za syntezę i rozprowadzenie dodatków chemicznych i nanocząstek w wodorozcieńczalnym poliuretanie, jak również przygotowanie próbek do charakteryzacji, podstawową charakterystykę powłok i lodofobowości oraz badania trwałości.

Jest liderem WP “Laserowe modyfikacje powierzchni”, odpowiadając za dobór parametrów laserów oraz laserową obróbkę modyfikowanych poliuretanów.

Jako lider WP “Modelowanie granicy faz kropla-powierzchnia w różnych warunkach”, kieruje tworzeniem reprezentowalnych modeli geometrycznych, modelowaniem z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT) i modelowania w mikroskali. Odpowiada za opracowanie i syntezę dodatków płynnych oraz testowanie kompatybilności dodatków w wodorozcieńczalnym poliuretanie.

TECHNOLOGY PARTNERS będzie wspierać przygotowanie prototypowych próbek przeciwoblodzeniowych, demonstrację technologii przeciwoblodzeniowej w środowisku rzeczywistym oraz ocenę skuteczności przeciwoblodzeniowej na bezzałogowych pojazdach lotniczych.

 • Dr. Rafał Kozera
  Senior R&D Specialist
  Główny badacz i Lider WP2 (Wytworzenie i testowanie powłok)

 • +48 606 257 144

 • Pawińskiego 5A
  02-106 Warsaw/POLSKA

SINTEF, zatrudniające 2000 pracowników, jest jedną z największych niezależnych organizacji badawczych w Europie i wszechstronną, interdyscyplinarną organizacją badawczą z międzynarodowym doświadczeniem na najwyższym poziomie w dziedzinie technologii, nauk przyrodniczych, medycyny i nauk społecznych, prowadzącą prace B+R na zlecenie jako partner dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego. Od ponad 70 lat SINTEF opracowuje rozwiązania i innowacje dla społeczeństwa i klientów na całym świecie. Strategia korporacyjna SINTEF, przyjęta w 2019 r., opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR). Cele uszczegóławiają wizję SINTEF „Technologia dla lepszego społeczeństwa”.

SINTEF jest zorganizowany jako grupa przedsiębiorstw składająca się z siedmiu instytutów badawczych. SINTEF posiada siedziby w Trondheim w środkowej Norwegii (1400 pracowników) oraz w Oslo (400 pracowników). W polsko-norweskim projekcie IceMan SINTEF AS ze swoim instytutem badawczo-rozwojowym SINTEF Industry jest reprezentowane przez dział Materiały i Nanotechnologia, który koncentruje się na materiałach nano i hybrydowych.

www.sintef.no

Platforma technologiczna dotycząca konkretnych materiałów hybrydowych otrzymywanych z POSS (wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów) była rozwijana w ciągu ostatnich 15 lat pod kątem kilku zastosowań. Innowacyjne materiały hybrydowe przeznaczone do zastosowań przeciwoblodzeniowych będą rozwijane w oparciu o wiedzę i kompetencje zdobyte w ostatnich latach. Ponadto, współpraca z SINTEF wspomoże symulacje i modelowanie prowadzone w nanoskali.

W latach 2009-2017 SINTEF kierowało międzynarodową siecią badawczą dotyczącą środowiskowych systemów energetycznych za pośrednictwem FME Nowitech (norweska technologia wiatrowa NOWITECH – Research Network sintef.no). W ramach morskiej energetyki wiatrowej opracowano szereg innowacji, które przynoszą korzyści partnerom branżowym. SINTEF było partnerem w zintegrowanym programie badawczym IRP Wind (2014-2018), w którym uczestniczyło łącznie 24 europejskich jednostek. W podprogramie 8 – „Zimny klimat” omówiono ważne tematy, takie jak SHM (monitorowanie stanu strukturalnego), zmęczenie i kompozyty w zimnym klimacie, a także modelowanie pogody i testy czujników w tunelu aerodynamicznym. Niedawno SINTEF uruchomił FME Northwind (FME NorthWind – SINTEF; 2021-2028), w który udział bierze około 50 partnerów badawczych i przemysłowych z całego świata, w celu promowania wybitnych badań i innowacji mających na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej.

SINTEF jest liderem WP1, której celem jest opracowanie materiałów zgodnie z recepturami partnerów w zakresie dodatków chemicznych opartych na innowacyjnych zmodyfikowanych materiałach hybrydowych opartych na wielościennych oligomerycznych silseskwioksanach (POSS) funkcjonalizowanych różnymi grupami hydrofobowymi, które mają być specjalnie dostosowane do powłok z preparatów poliuretanu na bazie wody (PU), co obniży ich energię powierzchniową i wytrzymałość międzyfazową z lodem, a tym samym zmniejszy adhezję i nawarstwianie lodu i które zostaną przetestowane w WP2.

W WP4 SINTEF pogłębi wiedzę na temat właściwości określających siłę przyczepności lodu do powierzchni utworzonych ze standardowych powłok przemysłowych i innowacyjnych powłok opracowanych w WP1-3. W szczególności zbadane zostaną skutki chemicznych i topograficznych modyfikacji powłok w celu określenia ich korelacji z właściwościami statycznymi (energia rozdziału powierzchni lodu, energia powierzchniowa, adhezja i kąt zwilżania kropli wody) i dynamicznymi (kąt toczenia, opóźnienie zamarzania).

Jako lider, SINTEF połączy zdobytą podczas projektu IceMan wiedzę na temat innowacyjnych powłok, testując skuteczność zapobiegania oblodzeniu na standardowych profilach płata NACA0012 wyposażonych w aktywny system ogrzewania w lodowym tunelu aerodynamicznym, a także podczas testów w locie w celu potwierdzenia skuteczności zapobiegania oblodzeniu.

Informacje o projekcie na stronie ICEMAN – Anti-Icing Sustainable Solutions by Development and Application of Icephobic Coatings – SINTEF

 • Dr. Monika Pilz
  Senior Research Scientist
  Lider WP1 (Opracowanie materiałów)

 • +47 98 283 925

 • Forskningsveien 1
  0373 Oslo / NORWEGIA

 • Dr. Christian Karl Forsker
  Research Scientist
  Lider WP5 (Proof of concept)

 • +47 41 383 174

 • Forskningsveien 1
  0373 Oslo / NORWEGIA

Funzionano AS opracowuje hybrydowe nanocząstki – chemiczne „cegiełki”, które można dostosować w celu poprawy takich właściwości materiału, jak ognioodporność, hydrofobowość i skuteczność bariery gazowej. FunzioNano® jest generyczną platformą technologiczną stworzoną w wyniku badań w SINTEF w okresie 13 lat (2002-2015), podczas których na prace B+R w zakresie produktów FunzioNano® przeznaczono 10 mln euro. Prace te zostały wykonane w ramach projektów finansowanych m.in. przez Research Council of Norway, Programy Ramowe UE, Innovation Norway i przemysł.

Funzionano AS zostało utworzone w 2015 r. w celu komercyjnego wdrażania technologii opracowanych przez SINTEF, obecnie firma rozwija produkcję opartych na nanotechnologii polimerów hybrydowych (POSS) o potwierdzonych, dostosowanych właściwościach ulepszających materiał. Siedziba Funzionano AS znajduje się na Herøya w Porsgrunn, gdzie pracuje zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych chemików.

Platforma technologiczna jest chroniona szeregiem patentów w siedmiu różnych rodzinach patentów. Celem Funzionano AS jest opracowywanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii wpierających zrównoważony rozwój. Opatentowana technologia jest wykorzystywana także przez firmę Jotun w produktach Drygolin Extreme, w których umożliwiła obniżenie zużycia rozpuszczalników i polepszenie właściwości produktu. 

Funzionano AS bierze udział w licznych projektach finansowanych m.in. przez Research Council of Norway, Innovation Norway, Horizon 2020 i POLNOR, współpracując z partnerami i klientami w Europie, Azji i na innych kontynentach. Ważnym partnerem w projektach jest SINTEF.

www.funzionano.com

Jednym z istotnych obszarów badań Funzionano AS jest hydrofobowość. Dodanie FunzioNano® do różnych materiałów wykazało wyjątkową zdolność do zwiększania hydrofobowości produktów, do których jest dodawane / stosowane. Technologia ta będzie również stosowana w projekcie IceMan.

Funzionano AS bierze udział w WP1, której celem jest opracowanie materiałów zgodnie z recepturami SINTEF w zakresie dodatków chemicznych opartych na innowacyjnych zmodyfikowanych materiałach hybrydowych opartych na wielościennych oligomerycznych silseskwioksanach (POSS) funkcjonalizowanych różnymi grupami hydrofobowymi, które mają być specjalnie dostosowane do powłok z preparatów poliuretanu na bazie wody (PU), co obniża energię powierzchniową i wytrzymałość międzyfazową z lodem, a tym samym zmniejsza adhezję i nawarstwianie lodu, które zostaną przetestowane w WP2. 

Zadaniem Funzionano w ramach WP1 będzie zwiększenie skali technologii opracowanej we współpracy z SINTEF i pozostałymi partnerami projektu. Ponadto dostosujemy nasze działania do prac w ramach pozostałych WP.

 • Dr. Dag Høvik
  Special Adviser

 • +47 922 67 880

 • Hydroveien 67
  N-3936 Porsgrunn / NORWEGIA

 • MSc Siri Heggheim
  R&D Scientist

 • +47 970 47 945

 • Hydroveien 67
  N-3936 Porsgrunn / NORWAY

MSP InnTech Sp. z o.o. powstała w 2020 r. poprzez przekształcenie działalności jej właściciela (MSP Szender Marcin), prowadzonej od 2006 r.

MSP InnTech Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą skupiającą się na projektach B+R i produkcji w obszarze lotnictwa, zwłaszcza bezzałogowego. Posiada kompetencje w zakresie projektowania i produkcji podzespołów oraz produkcji oprzyrządowania do bezzałogowych i załogowych pojazdów powietrznych, projektowania i produkcji autonomicznych systemów sterowania, stabilizowanych zawieszeń czujników oraz integracji. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesną infrastrukturę do projektowania (CAD – Siemens NX) i produkcji kompozytów. Firma wyprodukowała kilkadziesiąt konstrukcji platform bezzałogowych o wadze od 0,5 do 150 kg oraz zrealizowała wiele projektów dla klientów z branży lotniczej, energetycznej i obronnej.

MSP InnTech Sp. z o.o., firma z kapitałem polskim, współpracuje z polskimi producentami samolotów i jest liderem na polskim rynku bezzałogowych pojazdów lotniczych. Dzięki swoim projektom międzynarodowym zyskało renomę zagranicą. Posiada także certyfikat ISO 9001, licencję na produkcję podwójnego przeznaczenia oraz system z certyfikatem AQAP.

www.uav.com.pl

Poza prowadzeniem działalności w zakresie projektowania, produkcji i wykorzystania bezzałogowych pojazdów lotniczych, firma jest także członkiem Klastra Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation, Federacji Firm Lotniczych Bielsko oraz klastra Technologiczne Wsparcie Innowacyjnych Projektów Lotniczych. Wyniki projektu będą mogły być wdrożone zarówno w załogowych, jak i bezzałogowych pojazdach lotniczych, którymi zajmuje się MSP InnTech Sp. z o.o..

MSP InnTech Sp. z o.o. posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania projektów B+R – jako lider, wykonawca oraz podwykonawca (w sumie ok. 20 projektów). Obecnie jest podwykonawcą w innym projekcie dotyczącym testowania środka przeciwoblodzeniowego. Odpowiada za opracowanie i testowanie procesu nanoszenia środka na powierzchnię skrzydła, prowadzenie testów pokrytego środkiem przeciwoblodzeniowym elementu skrzydła w tunelu aerodynamicznym oraz testy w locie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego.

MSP InnTech Sp. z o.o. będzie wspomagać prace badawcze w następujących obszarach:

 • projektowanie i wytworzenie próbek systemu ogrzewania (w skali laboratoryjnej), wspierającego zastosowania chroniące przed oblodzeniem
 • przygotowanie modelu systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego w skali rzeczywistej w postaci elementu skrzydła, który następnie zostanie poddany testom w tunelu aerodynamicznym 
 • przeprowadzenie testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w różnych porach roku i warunkach pogodowych z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego

MSP będzie również wspierać działania pozostałych partnerów projektu w obszarze technologii lotniczej.